Program edukacyjny ISNI
 

Insty­tut Stu­diów nad Isla­mem zapra­sza w roku aka­de­mic­kim 2011/2012 do uczest­nic­twa w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym obej­mu­ją­cym 7 kur­sów z dzie­dziny nauk muzuł­mań­skich, badań doty­czą­cych islamu oraz wza­jem­nych rela­cji mię­dzy (sze­roko rozu­mianą) Europą a świa­tem muzuł­mań­skim, a także języka arabskiego.

UWAGA! Prze­dłu­żamy zapisy!
Spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne: 29 paź­dzier­nika 2011, g. 12:00
Pierw­sze zaję­cia: 5 listo­pada 2011

alt

Zaję­cia będą się odby­wać w try­bie week­en­do­wym, naj­praw­do­po­dob­niej w soboty.
 

Cał­ko­wity koszt: 1300zł (brutto)

Wpi­sowe: 100zł, płatne 29.10.2011r. na spo­tka­niu orga­ni­za­cyj­nym, wli­czone w cenę kursu

Płat­ność: 100zł wpi­so­wego + 8 rat po 150zł pła­cone na pierw­szym spo­tka­niu każ­dego miesiąca

Cena za 1 godzinę kursu: jedyne 4,33zł!!
 

W prze­rwach kawa i her­bata gratis.

W razie jakich­kol­wiek pytań pro­simy o kon­takt:  kursy@isni.pl