KALIGRAFIA ARABSKA

phoca_thumb_l_dsc20019

kaligrafia współczesnego artysty Salaha al Moussawy’ego

 

Kultura arabsko-muzułmańska nie stworzyła sztuk plastycznych"— malarstwa i rzeźby w rozumieniu sztuki europejskiej czy dawnej antycznej. Nie sprzy­jała temu religia islamu, która jak wiemy, odegra­ła istotną rolę w rozwoju tej kultury, i to we wszyst­kich jej przejawach. Jednak, Wrodzone każdemu czło­wiekowi zamiłowania do piękna i sztuki, nie pozwo­liły się całkowicie przytłumić i wśród wyznawców is­lamu, znalazły więc sobie drogę i sposób do uzew­nętrznienia się przez odpowiednie obejście nakazów religijnych, powstała sztuka arabsko-muzułmańska. która nosiła swoiste piętno i wytworzyła własne środ­ki wyrazu artystycznego.


dddd  DSCF2481

Prace Waleeda Majeeda - artysty z Bagdadu.


Odpowiednikami malarstwa w „sztuce plastycznej" arabsko-muzułmańskiej były: kaligrafia i malarstwo miniaturowe. Jak zobaczymy jeszcze dalej, przy omawianiu ma­larstwa miniaturowego, religia muzułmańska usto­sunkowała się negatywnie do przedstawiania wszel­kich istot żywych w malarstwie i rzeźbie. Sztuki te w kulturze islamu zostały zredukowane głównie do ornamentyki. Początkowo jednak, sztuka arabsko­muzułmańska uciekła się do kaligrafii artystycznej, poszukiwano piękna w krzywiznach pisma arabskie­go, często bogato przystrojonego różnymi ozdobami.

DSCF2433
Waleed Majeed, Irak


Pismo arabskie stało się z czasem motywem ornamen-tacyjnym, stosowanym na szeroką skalę, zarówno w drobnych sztukach, różnych wyrobach artystycznego rzemiosła, jak i w architekturze, przede wszystkim sakralnej. Sztuka kaligrafii uchodziła w świecie arabskim, i w świecie islamu w ogóle, za sztukę najszlachetniej­szą. Kaligrafowie byli zorganizowani w rodzaj ce­chów, czy nawet „akademii" i cieszyli się wielkim szacunkiem.


DSCF2482

Waleed Majeed, Irak


Istnieje wiele dowodów na to, iż sztuka ta była wyżej ceniona, aniżeli inne sztuki. Rzecz zna­mienna, nadaremnie szukamy we wczesnym piśmien­nictwie arabskim jakichkolwiek wiadomości o archi­tektach, malarzach czy innych artystach, których dzieła do dziś podziwiamy, posiadamy natomiast do­kładne i obszerne monografie o kaligrafach. Historyk arabski uważa kaligrafów za „ozdobę panujących i stawia ich na równi z wielkimi mężami stanu, uczo­nymi i poetami.

phoca_thumb_l_obraz_052

Wystawa prac kaligrafii arabskiej współczesnego artysty Salaha al Moussawy’ego
Muzeum Etnograficzne, Wrocław 2010
 

Arabowie byli miłośnikami książki, a szczególnie pięknie wykonanego rękopisu. Ci, któ­rych nie stać było na zakupienie całego rękopisu słyn­nego kaligrafa, starali się zdobyć chociaż próbki pięk­nego pisma, cytaty z Koranu, hadisy, urywki znane­go poematu. Takie kaligrafowane przez wielkich mi­strzów pisma karty były zbierane w albumach i no­siły podpisy ich wykonawców.


phoca_thumb_l_obraz_058

Wystawa prac kaligrafii arabskiej współczesnego artysty Salaha al Moussawy’ego
Muzeum Etnograficzne, Wrocław 2010Do tego, że kaligrafia w krajach arabskich i mu­zułmańskich cieszyła się wielkim szacunkiem, przy­czynił się bez wątpienia Koran. Było bowiem wiel­kim zaszczytem dla wiernego muzułmanina, a zara­zem zasługą wobec Allaha, przepisywanie świętej Księgi. Stąd też wielka troskliwość, aby ją przepisy­wać jak najpiękniej i jak najdoskonalej. Nawet wielu panujących — wśród nich sami kalifowie i książęta z upodobaniem kultywowali kaligrafię, przepisując właśnie Koran. Nie dziw więc, że kaligrafia arabska rozwinęła się w pięknej postaci artystycznej na ca­łym obszarze kalifatu, przyjmując rozmaite formy, tworząc style, w zależności od regionu i tradycji ar­tystycznych, na jakich się opierała.

źródło: http://bpnr.com.pl/?sztuka-arabsko-muzulmanska,44


phoca_thumb_l_obraz_061

Wystawa prac kaligrafii arabskiej współczesnego artysty Salaha al Moussawy’ego
Muzeum Etnograficzne, Wrocław 2010

phoca_thumb_l_obraz_059

Wystawa prac kaligrafii arabskiej współczesnego artysty Salaha al Moussawy’ego
Muzeum Etnograficzne, Wrocław 20103

Salah al Moussawy na Dniach Kultury Muzułmańskiej, 2008r.


4

Salah al Moussawy na Dniach Kultury Muzułmańskiej, 2008r.8

Salah al Moussawy na Dniach Kultury Muzułmańskiej, 2008r.18

Salah al Moussawy na Dniach Kultury Muzułmańskiej, 2008r.

01  02

Salah al Moussawy, Wrocław 2010

w1  w2

Prace Salaha al Moussawy'ego

 
 

Polecana literatura: Kaligrafia Arabska, Ghani Alani

kaligrafia-arabska-b-iext3700921 
 

Kaligrafia arabska, uprawiana od ponad piętnastu stuleci, od Andaluzji po Indie, uświetniona w manuskryptach i w architektonicznych ozdobach, z biegiem czasu zyskała rangę sztuki uniwersalnej i ponadczasowej. Dzięki tej książce poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia pisma kaligraficznego, wychodząc od najprostszych pojęć. Autor przedstawia w niej metodę stopniowej nauki, opartą na pedagogicznych podstawach. Nauka zaczyna się od wyboru i przygotowania przyborów. Następnie Ghani Alani przechodzi do licznych opracowanych przez siebie ćwiczeń, poczynając od pisania pojedynczych liter, poprzez łączenie je w wyrazy, aż do całego zdania. Wprowadzony w kwestie techniczne, uczeń może przystąpić do tworzenia kompozycji graficznych w jednym z siedmiu zaprezentowanych stylów: kufi, suls, naschi, perski, turecki, ruka i maghrebi. Każdy, kto opanuje niezbędne podstawy będzie mógł projektować i tworzyć własne kompozycje. Uważny uczeń sam zostanie pielgrzymem pióra, czarodziejem słów i malarzem słowa...
(cena ok.30zł)